Loading

קורס מוסרים משפטיים: יחידה 4


סטטוסים במסירות משפטיות

מסירה מלאה

מסירה מלאה היא מסירה שבוצעה לחייב אשר קיבל אותה לידיו בין אם חתם על גבי אישור המסירה, סרב לחתום או סרב לקבלה או למי מהני משפחתו הנראה כבן 18 לפחות ומתגורר עמו, כאשר לרוב יפסול רשם ההוצאה לפועל מסירה שבוצעה לבן משפחה שאינו מקרבה ראשונה (הורה או בן). מסירה מלאה מאפשרת לנקוט בכל האמצעים וההגבלות האפשריות בהוצאה לפועל כנגד חייב לצורך גביית החוב.

מסירה חלקית

מסירה חלקית היא מסירה שלא בוצעה בפניו של החייב או מי ממשפחתו, כלומר הודבקה על דלת ביתו לאחר שלושה ביקורים בהתאם לתקנות. מסירה חלקית אינה מאפשרת נקיטת כל ההגבלות ולכן מועדפת פחות על הזוכים או המייצגים ולעיתים הדרישה היא שלא לבצע מסירות בהדבקה כלל.

סטטוסי ביצוע

קיבל וחתם

מסירה שנמסרה לנמען והוא קיבלה לידיו וחתם במקום המיועד לכך על גבי אישור המסירה. לפי התקנות במקרה זה אין צורך בתצהיר מוסר אך מומלץ בתוקף לצרף תצהיר מוסר לכל מסירה, גם למסירה שבוצעה בסטטוס זה.

קיבל אך סרב לחתום

מסירה שנמסרה לנמען אך הוא סרב לחתום על גבי אישור המסירה. מסירה זו נחשבת מסירה מלאה.

סרב לקבל

המוסר פגש בחייב אך זה סרב לקבל את המסירה לידיו. מסירה זו תחשב למסירה מלאה אך בסטטוס זה יש להקפיד במיוחד על ציון גורמים מאמתים ותיעוד נסיבות המסירה ככל שניתן מאחר וחייבים נוטים להגיש התנגדויות במצב.

בן משפחה קיבל וחתם / קיבל אך סרב לחתום / סרב לקבל

מסירה שנמסרה לבן משפחה (רצוי להקפיד על קרבה ראשונה לנמען על מנת שהמסירה לא תיפסל על ידי הרשם) שנראה כבן 18 למוסר. בן המשפחה ככל שעומד בקריטריון שפורטו לעיל בין שחתם, סרב לחתום או סרב לקבל תחשב המסירה כמסירה מלאה.

הדבקה

ביצוע מסירה בהדבקה על דלתו של הנמען לאחר שלושה ביקורים בשעות שונות ובימים שונים ולא רצופים על מנת להניח דעתו של בית המשפט שהמוסר עשה כל שאפשר וסביר על מנת לנסות ולפגוש את הנמען. מסירה זו היא מסירה חלקית.

שאלות לחזרה יחידות 3 ו 4

 1. מה מהמשפטים הבאים נכון?
  1. מוסר יכול להיות חוקר פרטי אם הוא בעל לעסוק בחקירות פרטיות
  2. חוקר פרטי לא יכול להיות מוסר
  3. חוקר פרטי יכול להיות מוסר
  4. תשובות 1 ו 3 נכונות
 2. סמן את המסירה המלאה מבין האפשרויות הבאות:
  1. החייב קיבל וחתם
  2. החייב קיבל אך סרב לחתום על גבי אישור המסירה
  3. החייב סרב לקבל את המסירה
  4. כל התשובות נכונות
 3. באיזו סיטואציה ניתן למסור לקטין בן פחות מ 18?
  1. כאשר המסירה נמסרה לבן משפחתו של החייב המתגורר עמו אשר נראה כבן 18 לפחות והמוסר לא יכול היה לדעת כי מדובר בקטין. אם זאת, יתכן ובית המשפט יפסול את המסירה במידה ונמסרה לקטין.
  2. לעולם אין למסור לקטין בן פחות מ 18
  3. אם הקטין מתגורר עם הנמען, ניתן למסור לו בהנחה שהוא משוחח בטלפון עם מישהו שאינו קטין בזמן ביצוע המסירה
  4. כל התשובות אינן נכונות
 4. מה ההבדל בין מסירה בסטטוס קיבל אך סרב לחתום לבין מסירה בסטטוס סרב לקבל?
  1. בסטטוס קיבל אך סרב לחתום מדובר על נמען שקיבל לידיו את המסירה אך לא הסכים לחתום בחתימתו המקום המיועד לכך בעוד שבסטטוס סרב לקבל הנמען פגש במוסר אך סרב כלל לקבל את המסירה.
  2. אין שום הבדל
  3. הסטטוס הראשון יחשב כמסירה מלאה ואילו השני כמסירה חלקית
  4. הסטטוס השני יחשב כמסירה מלאה ואילו הסטטוס השני יחשב כמסירה חלקית
 5. מדוע יש לציין גורמים מאמתים בתצהיר המוסר?
  1. גורמים מאמתים מהווים ראיה נוספת לביצוע המסירה, כמו כן, על פי תקנות סדר דין אזרחי יש להקפיד על כך, בייחוד במקרים שהאדם סרב לקבל את המסירה
  2. אין כל חשיבות לגורמים מאמתים
  3. ישנה חשיבות לציון גורמים מאמתים רק אם החייב קיבל וחתם וזאת על מנת לאמת כי חתימתו היא אמיתית.
  4. אף תשובה אינה נכונה.
 6. ממהו הסטטוס הנכון למילוי על גבי אישור המסירה במקרה זה: פגשת בחייב שטען שאינו יודע לחתום אך הוא מוכן לקבל את המסירה?
  1. החייב קיבל אך סרב לחתום
  2. החייב קיבל וחתם
  3. החייב קיבל וחתם במידה והחייב חתם באמצעות טביעת אצבעו על גבי אישור המסירה
  4. הדבקה
 7. מדוע יש למלא תאור מקום ביצוע המסירה בתצהיר המוסר?
  1. אין דרישה חוקית לכך
  2. אין דרישה חוקית לכך, אך הדבר מהווה ראיה נוספת לאמיתותה של המסירה
  3. אין דרישה חוקית לכך, למעט במקרה של הדבקה על דלת בית החייב.
  4. מפני שהדבר מצויין בחוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה.
 8. האם מוסר יכול לעסוק בחקירות פרטיות?
  1. כן
  2. לא
  3. כן, אם יש לו נסיון מעשי שחוקר במשטרה של 10 שנים לפחות
  4. כן, אם הוא בעל רשיון לחקירות פרטיות.
 9. מהי הבעייתיות החוקית בתיעוד מסירה בוידאו?
  1. צילום ביצוע מסירה בוידאו הוא מסובך לתפעול ולכן המוסר יכול לשבש ההקלטה ובכך לשבש ראיות במשפט
  2. צילום בוידאו בביתו של נמען יכול להיחשב כפגיעה בפרטיות
  3. אין שום בעייתיות
  4. אף תשובה אינה נכונה
 10. מי מהבאים מורשה לעבוד בחקירות פרטיות?
  1. חוקר פרטי שגילו מעל 35 והוא בעל עבר במשטרה כחוקר או במצ"ח
  2. כל ישראלי שגילו מעל 18
  3. בעל רשיון לעסוק בחקירות פרטיות מטעם משרד המשפטים
  4. בעל תפקיד של הוצאה לפועל שהיה בעברו שוטר.
 11. מי מהבאים מורשה לנהל משרד לחקירות פרטיות?
  1. חוקר פרטי בעל ותק של 5 שנים לפחות שעמד בתנאים הקבועים בחוק חוקרים פרטיים
  2. כל חוקר פרטי
  3. רק בעלי תפקיד של הוצאה לפועל
  4. כל התשובות נכונות
 12. מה מהמשפטים הבאים נכון בביצוע מסירה לרשות מקומית ?
  1. לא מבצעים מסירות לרשויות מקומיות כי הן חלק מהמדינה
  2. ניתן לבצע מסירות רק לעיריות בערים שהאוכלוסיה בהן היא מעל 100,000 איש
  3. ניתן לבצע לפקיד ראשי של הרשות, ראש הראשות או לסגנו במען הרשמי של הרשות
  4. תשובות 1 ו 3 נכונות
 13. האם ניתן למסור מסירה לעורך דין המייצג את הנמען?
  1. לא, מדובר בפגיעה בפרטיות
  2. לא, רק אם עורך הדין גם חייב בתיק (חייב 2)
  3. כן, אם הנמען מיוצג על ידי עורך דין ואז ניתן למסור במשרדו של עורך הדין.
  4. כן, אם הנמען מיוצג על ידי עורך דין מהסנגוריה הציבורית.
 14. על פי חוק ההוצאה לפועל, האם מסירה שהחייב מסרב לקבלה תחשב כמסירה שבוצעה?
  1. לא, אין כל הוכחה שהחייב אכן קיבל את המסירה
  2. כן, במידה והמוסר יצרף תצהיר מוסר המאמת את ביצוע המסירה ורצוי שיציין גורמים מאמתים ותאור מקום.
  3. כן, בכל מקרה
  4. כן, רק אם החייב קטין
 15. מה מן המשפטים הבאים נכון לפי חוק המרכז לגביית קנסות?
  1. המרכז לגביית קנסות מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות יכול לפעול נגד חייב טרם המצאת מסירה לחייב
  2. המרכז לגביית קנסות יכול רק לעקל נכסי חייב לפני מסירה מסירה לחייב
  3. המרכז לגביית קנסות יכול לפעול כנגד חייב רק לאחר ביצוע מסירה לחייב
  4. כל המשפטים שגויים
 16. באילו מקרים יכול בית המשפט להורות על חקירת המוסר?
  1. לפי סעיף 491 לתקנות סדר דין אזרחי יכול בית המשפט להורות על חקירת מוסר במידה והמוסר לא אימת ביצוע המסירה באמצעות תצהיר.
  2. תשובות 1 ו 4 נכונות.
  3. לבית המשפט אין סמכות לזמן את המוסר לחקירה כי המוסר הוא מעל לחוק.
  4. במידה והמסירה לא בוצעה לפי תקנות סדר דין אזרחי.
 17. האם המוסר צריך לחתום על התצהיר בפני עורך דין?
  1. לא, המוסר צריך לחתום על התצהיר בפני נוטריון בלבד
  2. לא, המוסר חותם על התצהיר בעצמו ללא צורך בחתימת עורך דין
  3. כן
  4. אף תשובה אינה נכונה
 18. מיהם האנשים המורשים למסור מסירה משפטית על פי תקנות סדר דין אזרחי?
  1. רק מי שיש לו רשיון בעל תפקיד מטעם ההוצאה לפועל והוטל עליו תפקיד בתיק מסויים.
  2. מוסר משפטי, פקיד בית משפט, בעל דין
  3. תקנות סדר דין ארחי לא עוסקות בעניין
  4. כל התשובות נכונות.
 19. מי יכול להיות מורשה לקבלת מסירה משפטית?
  1. עורך דין המייצג את החייב
  2. החייב
  3. פסול דין במידה ובית המשפט אישר ביצוע מסירה לפסול דין בנסיבות העניין
  4. כל התשובות נכונות
 20. באיזה מקום מן המקומות הבאים לא ניתן לבצע מסירה לתאגיד?
  1. משרדיו הראשיים של התאגיד
  2. משרדי עורך דין המייצג את התאגיד
  3. תשובות 1 ו 2 נכונות
  4. אם מדובר בעוסק מורשה יחיד, ניתן למסור אצל אחד השותפים
 21. האם המרכז לגביית קנסות יכול לנקוט צעדים נגד חייב לפני ביצוע דרישת חוב לפי חוק המרכז לגביית קנסות?
  1. כן, על פי חוק אין המרכז לגביית קנסות מחוייב ליידע חייבים.
  2. לא
  3. כן, אם החייב הוא חייב סדרתי
  4. לא, אלא אם מדובר בחייב חוב של למעלה מ 10,000 ש"ח
 22. מה מהסמכויות הבאות של גובה מס אינה נכונה?
  1. בסמכותו של גובה מס לעקל מיטלטלין ברשות החייב
  2. בסמכותו של גובה מס לרשום בעיקול מטלטלין ברשות החייב
  3. בסמכותו של גובה מס לתפוס מטלטלין פסידים ברשותו של החייב
  4. בסמכותו של גובה מס להשאיר מיטלטלין שעיקל ברשות החייב
 23. האם מוסר חייב להיות גובה מס מורשה על פי פקודת המיסים גביה?
  1. כן, כפי שמפורט בפקודת העיריות
  2. כן, כפי שמפורט בפקודת המיסים גביה
  3. לא
  4. כן, כפי שמפורט בחוק ההוצאה לפועל
 24. מה מבין המשפטים הבאים אינו נכון?
  1. מוסר משפטי יכול להיות גובה מס אם קיבל אישור לכך מטעם הרשות המקומית
  2. מוסר משפטי יכול להיות בעל תפקיד של הוצאה לפועל אם הוא בעל רשיון בעל תפקיד של ההוצאה לפועל
  3. מוסר משפטי יכול לבצע מסירות משפטיות לעורך דין המייצג את הנמען
  4. אף משפט אינו נכון
 25. האם ניתן למסור מסירה משפטית למזכיר היישוב בו מתגורר חייב?
  1. כן, על פי תקנות סדר דין אזרחי
  2. כן, על פי פקודת המיסים גביה
  3. לא, מדובר בפגיעה בפרטיות
  4. לא, כי מזכיר היישוב אינו מורשה של הנמען

תשובות

1 4
2 4
3 1
4 1
5 1
6 3
7 2
8 8
9 2
10 3
11 1
12 3
13 3
14 2
15 3
16 2
17 3
18 2
19 4
20 3
21 2
22 3
23 3
24 4
25 1

חשוב להבין שלסטטוס ביצוע המסירה ישנה השפעה על המשך ההליכים שיכול הזוכה לנקוט בתיק ועל ההתנגדויות שיכול החייב להגיש ולכן יש להקפיד על מילוי נכון ואמין