Loading

הסכם משתמש


מבוא

 1. אתר האינטרנט minufim.co.il (להלן: "האתר") הוא אתר המספק שירותי דואר משפטי ללקוחות וכן שרותי מידע.
 2. באתר ניתן למצוא, בין היתר, מערכת לביצוע הזמנות (להלן: "שירותי האתר").
 3. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין דואר משפטי מבית מינופים (מינופים דואר משפטי בע"מ ח.פ. 515647774) בעלי האתר או חליפיהם (להלן יכונו גם מפעילי האתר), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה, לשימוש בשירותי האתר, לשימוש במערכת ההזמנות וכו'.
 4. גולש בעל חשבון אישי המזמין שרות באמצעות האתר יכונה גם "לקוח".
 5. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה.
 6. באם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מיידית מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 7. המבוא להסכם זה ונספחיו הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 8. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

תנאי השימוש

 1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר אך ורק בכפוף לאמור בהסכם זה.
 2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
 3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
  • גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
  • מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
  • העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
  • ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
 4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
  • למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
  • להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

חשבון משתמש ואזור אישי

 1. גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
 2. לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
 3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
  • אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
  • החשבון הוא אישי: אין ליצור חשבון עבור אדם אחר ואין להתיר שימוש לאחר, זולת עובדי בעל החשבון.
  • אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
  לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.
 4. בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.
 5. מינופים דואר משפטי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי יכולה להחליט על מחיקת חשבון משתמש וחסימת האפשרות לקבל שירות.
 6. לקוח אשר לו חוב כספי, יחסם במערכת, לרבות האפשרות לעיין בנתונים ומסמכים הנוגעים להזמנתו אשר תמורתה לא שולמה באופן מלא.
 7. דואר משפטי שומרת לעצמה הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט מכל טעם ענייני שהוא שלא לספק שרות ללקוח.

שירותים

 1. איתור כתובת
  מציאת מענו של הנבדק או ווידוא מענו של הנבדק כפי שנמסר על ידי הלקוח.
 2. איתור כתובת מאומת
  מציאת מען של הנבדק או ווידוא נכונות הכתובת הנמסרת על ידי הלקוח. הכתובת מאומתת על ידי גורם אנושי.
 3. למען הסר ספק יובהר, כי אימות הכתובת הידועה אשר נמסרה על ידי הלקוח היא פעולת איתור כתובת לכל דבר ועניין.
 4. כתובת של הנבדק – היא כל כתובת שהנבדק עושה בה שימוש קבוע.
 5. במידה ולא נמסרה ללקוח כתובת של הנבדק/לא אומתה הכתובת אשר נמסרה על ידי הלקוח, יזוכה הלקוח בקרדיט בחשבונו באתר. למען הסר ספק יובהר, כי אין המדובר בזיכוי כספי אלא בזיכוי יתרת ה'קרדיט' בחשבון המשתמש של הלקוח באתר וזאת לצורך ביצוע הזמנות עתידיות.
 6. אימות הכתובת – עיתוי נכונות הכתובת, בין אם כתובת מאותרת חדשה בין אם כתובת ידועה אשר סופקה על ידי הלקוח, יתייחס אך ורק למועד עריכת הבדיקה.
 7. איתור טלפון
  מציאת מספר טלפון של הנבדק או אימות מספר טלפון ידוע של הנבדק הנמסר על ידי הלקוח.
 8. טלפון של הנבדק – לעניין איתור טלפון, יחשב למספרו של הנבדק אף מספר טלפון אשר אינו מצוי ברשות הנבדק או בבעלותו, אלא בשימוש קרובי משפחתו מדרגה ראשונה (אם, אב, אחים, צאצאים בגירים).
 9. איתור טלפון מאומת
  מספר הטלפון המאותר מאומת על ידי גורם אנושי המחייג אל מספר הטלפון המאותר ורק לאחר מכן מועבר המידע ללקוח.
 10. למען הסר ספק יובהר, כי אימות מספר הטלפון הידוע אשר נמסר על ידי הלקוח הוא פעולת איתור טלפון לכל דבר ועניין.
 11. במידה ולא נמסר ללקוח מספר טלפון כלשהו/לא אומת מספר הטלפון אשר נמסר על ידי הלקוח, יזוכה הלקוח בקרדיט בחשבונו באתר. למען הסר ספק יובהר, כי אין המדובר בזיכוי כספי אלא בזיכוי יתרת ה'קרדיט' בחשבון המשתמש של הלקוח באתר וזאת לצורך ביצוע הזמנות עתידיות.
 12. אימות הטלפון – עיתוי נכונות האימות, בין אם המדובר במספר טלפון מאותר חדש ובין אם מדובר במספר טלפון ידוע אשר סופק על ידי הלקוח, יתייחס אך ורק למועד עריכת הבדיקה.
 13. איתור חשבון רשת
  מציאת חשבון רשת של הנבדק באחת מן הרשתות החברתיות או כתובת דואר אלקטרוני.
 14. איתור חשבון רשת מאומת
  נעשית בדיקה באמצעות גורם אנושי כי חשבון הרשת השייך לנבדק הוא פעיל.
 15. במידה ולא ימצא חשבון רשת מאומת בשימוש הנבדק, יזוכה הלקוח ביתרת הקרדיט בחשבונו באתר. למען הסר ספק יובהר, כי אין המדובר בזיכוי כספי אלא בזיכוי יתרת ה'קרדיט' בחשבון המשתמש של הלקוח באתר וזאת לצורך ביצוע הזמנות עתידיות.
 16. אימות חשבון הרשת – עיתוי נכונות האימות יתייחס אך ורק למועד עריכת הבדיקה.
 17. איתור תעודת זהות
  בדיקה למציאת מספר הזהות של נבדק. מזמין הפעולה יחויב עבור הבדיקה במידה וימצא מספר הזהות של הנבדק. במידה ולא ימצא מספר הזהות של הנבדק, יזוכה הלקוח היתרת הקרדיט בחשבונו האישי באתר בהתאם לתקנון.
 18. מינופים קונטקט
  המזמין יחויב בגין ביצוע הבדיקה במידה וימצאו נתונים ממאגר בעלי האתר. במידה ולא ימצאו נתונים מן המאגר, יזוכה המזמין ביתרת קרדיט בחשבונו האישי באתר בהתאם לתקנון.
 19. דואר היברידי
  משלוח דברי דואר לנמען באמצעות העלאת קובץ באתר, עד לארבעה דפים – קרי, עד לארבעה עמודים בהדפסה רגילה או עד לשמונה עמודים בהדפסה דו-צדדית. כל עמוד נוסף יחוייב בתשלום נפרד.
 20. דואר היברידי לא רשום
  דבר הדואר נשלח למען המבוקש על ידי הלקוח באמצעות דואר ישראל או חברת מסר.
 21. דואר היברידי רשום
  דבר הדואר נשלח למען המבוקש על ידי הלקוח באמצעות דואר ישראל או חברת מסר, ויערך תיעוד בדבר שליחת דבר הדואר – והכל בהתאם למקובל בדואר ישראל ובחברת מסר.
 22. כל משלוח בדואר היברידי יחוייב ללא תלות בקבלת דבר הדואר על ידי הנמען.
 23. מסירה משפטית פיזית
 24. מסירה משפטית מבוצעת על ידי מוסר משפטי ועל פי תקנות סדר דין אזרחי.
 25. מסירה משפטית כוללת תצהיר מוסר חתום בפני עורך דין, דו"ח ביצוע וחשבון עסקה.
 26. מסירה אישית תבוצע כאמור בס"ק 43 כאשר במידה ולא ימצא הנמען לאחר שלושה ביקורים במקום, המסירה תודבק על גבי דלת ביתו של הנמען, למעט במקרה בה לא תתאפשר הדבקה על גבי דלת הדירה, תודבק המסירה בתיבת הדואר או הכניסה לבית.
 27. הלקוח יחוייב בגין כל מסירה משפטית שיזמין.
 28. יודגש, כי עלות השירות תחוייב במלואה אף אם בחר הלקוח שהמסירה לא תושאר במען לאחר שלושה ביקורים אלא תוחזר ללקוח ללא ביצוע.
 29. המקרה היחיד בו לא יחוייב הלקוח בגין ביצוע מסירה הוא כאשר באותה הזמנה הזמין הלקוח יחד הן איתור מאומת הן מסירה לאותו נמען.
 30. ככלל, ביצוע המסירה מתועד באפליקציה ייעודית של מינופים דואר משפטי וכוללת צילום של המקום וקואורדינטות מקום ביצוע המסירה – אך ישנם חריגים לכך כמפורט להלן:
  • מגבלות טכניות וזמינות הרשת.
  • יצירת סיכון למוסר בשטח.
 31. על הלקוח להעלות את קובץ המסירה באמצעות חשבון המשתמש. לחילופין, ניתן להזמין איסוף והחזרה באמצעות שליח בעלות נפרדת.
 32. כל שתידרש עדות המוסר על תצהירו בפני בית המשפט, יחוייב הלקוח בהוצאות העדות בסך 300 ₪, בתוספת מע"מ, אשר ישולמו לכל המאוחר 14 ימי עסקים טרם מועד הדיון אליו על המוסר להתייצב.
 33. יודגש, כי הוצאה זו תשולם מראש ישירות על ידי הלקוח.
 34. ככל שהוצאה זו צריכה לחול על לקוחו של הלקוח – הרי שהיא תשולם בכל מקרה על ידי הלקוח אשר יפעל בעצמו להחזרה מלקוחו.
 35. תשלום זה ישולם על ידי הלקוח מראש בכל מקרה וזאת במנותק משאלת פסיקת הוצאות העד על ידי בית המשפט ובנוסף לה.
 36. מסירה משפטית וירטואלית
  מסירה וירטואלית היא העברה של הקובץ אותו העלה הלקוח אל חשבון רשת של הנמען.
 37. הלקוח יחוייב בגין כל מסירה משפטית וירטואלית שיזמין, ללא תלות בפתיחת הקובץ על ידי הנמען, נכונות חשבון הרשת אן כל סיבה גורם אחר.
 38. המקרה היחיד בו לא יחוייב הלקוח בגין ביצוע מסירה הוא כאשר באותה הזמנה הזמין הלקוח יחד הן איתור חשבון רשת מאומת הן מסירה לאותו נמען.
 39. הגשת מסמכים למוסדות - להלן, הגשה
  מסירת מסמכים למוסד, רשות ממשלתית וכד'. על מזמין ההגשה לספק כתובת עדכנית של מקום ההגשה, מלוא המסמכים אשר המזמין מעוניין להגיש וייפוי כח ריק בחתימת המזמין. במידה ונדרש תשלום עבור ביצוע ההגשה, יספק המזמין המחאה פתוחה לטובת המוסד אליו מעוניין המזמין למסור את המסמכים או לחילופין יפקיד את הסכום הנדרש באמצעות טופס ההזמנה באתר. המזמין יחויב עבור הגעת נציג בעלי האתר למקום ביצוע ההגשה גם אם המוסד אליו מעוניין המזמין למסור את המסמכים יסרב לקבלם מכל סיבה שהיא.
 40. זמני ביצוע
  איתור כתובת מאומת - 5 ימי עסקים
  איתור כתובת לא מאומת - יום עסקים אחד
  איתור טלפון מאומת - 5 ימי עסקים
  איתור טלפון לא מאומת - יום עסקים אחד
  איתור חשבון רשת מאומת - 5 ימי עסקים
  איתור חשבון רשת לא מאומת - יום עסקים אחד
  דואר היברידי - 5 ימי עסקים
  מסירה משפטית פיזית - 10 ימי עסקים
  מסירה משפטית וירטואלית - יום עסקים אחד
  איסוף/החזרת חומר מהלקוח באמצעות שליח - 3 ימי עסקים
  פעולה דחופה - פעולה דחופה תתבצע עד יום העסקים העוקב משעת ביצוע ההזמנה
 41. זמני הביצוע כפופים למגבלות ואילוצים טכניים ואחרים.
 42. ככל שלא ניתן לבצע את השירות אשר הוזמן על ידי הלקוח תוך המועדים הנקובים לעיל, הודעה על כך תשלח ללקוח אשר יודיע האם הוא מעוניין בביצוע ההזמנה במועד מאוחר יותר או בביטולה.
 43. במידה והוזמנה מסירה אישית פיזית או הגשה למוסדות החזרת המסמכים ללקוח תעשה באמצעות דואר ישראל במשלוח דואר רגיל לאחר סגירת התיק במשרד, למעט אם הזמין הלקוח החזרה בדואר רשום או באמצעות שליח. אחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא שכתובתו באתר מעודכנת ובמידה ולא ליידע את החברה ולוודא שעודכנה בהתאם. במידה והדואר יחזור לשולח מכל סיבה שהיא, או לחילופין דואר שנשלח ללקוח לכתובתו כפי שמופיעה במערכת וחזר לשולח לא ישלח בשנית והמסמכים ישמרו במשרדי החברה לפרק זמן של עד חצי שנה מיום סגירת התיק.

יום עסקים

 1. ערבי חג, חגים וימי מנוחה של כל הדתות לא יחשבו כימי עבודה. יום עסקים יתחיל מהשעה 00:01 ויסתיים בשעה 13:00 לאותו יום.
 2. בימי חול המועד סוכות ופסח וימי חג הרמאדן יחשב כל יום כחצי יום עבודה.

תשלום – 'קרדיטים' בחשבון המשתמש

 1. חיוב בגין השירותים אותם מזמין הלקוח בטופס ההזמנה יעשה באמצעות ה'קרדיטים' הקיימים בחשבון המשתמש של הלקוח.
 2. הקמת ה'קרדיטים' תעשה בחיוב כרטיס אשראי.
 3. שוויו של כל 1 קרדיט – הוא 1 ₪.
 4. הלקוח יבחר את סכום התשלום על פי אחת משתי חלופות: בהתאם לעלות השירות המוזמן על ידו או בסכום גבוה יותר לשם צבירת 'קרדיט' עתידי.
 5. באם אין בחשבונו של הלקוח די קרדיטים עבור השירות המוזמן על ידו, יופנה הלקוח לביצוע תשלום עבור רכישת קרדיטים.
 6. נצברה לזכות הלקוח יתרת קרדיטים אותה ברצונו לפרוע ולקבל החזר כספי תמורתה, יועבר לזכותו ההחזר הכספי תוך 14 ימי עסקים מהמועד בו ביקש הלקוח לפרוע את ה'קרדיטים'.
 7. בקשה לפירעון 'קרדיט' תעשה באמצעות האזור האישי בחשבון המשתמש.
 8. בקשה לפירעון ה'קרדיטים' תעשה על ידי הלקוח לכל המאוחר תוך 30 ימי עסקים ממועד זקיפת ה'קרדיטים' לטובת הלקוח בחשבונו האישי באתר.
 9. המחירים כפופים לשינויים.
 10. המחיר הנקוב בסיום הליך ההזמנה הוא המחיר המחייב.

הנחות

 1. הנחה בשיעור של 15% תינתן ללקוח המזמין בין 51-150 פעולות באותה הזמנה.
 2. הנחה בשיעור של 25% תינתן ללקוח המזמין 151 פעולות ומעלה באותה הזמנה.
 3. הנחה בשיעור של 25% תינתן ללקוח המזמין 3 פעולות ומעלה לאותו נבדק בלבד באותה הזמנה.
 4. אין כפל הנחות.
 5. ההנחות עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר.

אבטחת מידע

 1. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 2. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):
  • אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
  • על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.
 3. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.
 4. משלוח הודעות
  הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו.

אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

 1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
 2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
 3. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
 4. שירותי האתר יינתנו על פי טופס הזמנת השירות שימלא הלקוח, לפיכך, במידה והלקוח לא מילא את טופס ההזמנה כראוי ו/או שגה בסוג ההזמנה אותה הזמין, יהיה הלקוח האחראי הבלעדי להודיע לבעלי האתר על כך לאלתר לשם תיקון הטעות.
 5. העדר אחריות למידע
  המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד - אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 6. הגבלת אחריות לנזקים
  אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו ללקוח עקב שימוש בשירותים אשר הוזמנו באתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.
 7. מינופים דואר משפטי לא תהיה אחראית באחריות שילוחית למוסרים המבצעים את הפעולות בשטח.
 8. האחריות על כל פעולה משפטית הנעשית על ידי הלקוח בעקבות המסירה תהא אך ורק על הלקוח ובשום מקרה לא תחול על מינופים דואר משפטי אחריות בגין פעולה אשר בוצעה על ידי הלקוח (דוגמת עיקול, פעולות גביה וכו').

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

 1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
 2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
 3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

העדר אחריות לפעולות גולשים

 1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.
 2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

העלאת תוכן גולשים

 1. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
 2. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
 3. בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף ‎4 להסכם זה.
 4. הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.
 5. מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

הודעה על תוכן מפר

 1. בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה.

זכות יוצרים והרשאות שימוש

 1. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

סימני מסחר

 1. סימני המסחר "דואר משפטי" ו- "מינופים" הנם סימני מסחר של בעלי האתר / משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.
 2. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

שינוי תנאים

 1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
  • לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
  • אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
 2. באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
 3. בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.
 4. הצעות והערות
  בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.
 5. שיפוי
  הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
 6. ברירת דין וסמכות שיפוט
  הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבית משפט השלום בהרצליה.