Loading

הסכם משתמש


מבוא

 1. אתר האינטרנט minufim.co.il (להלן: "האתר") הוא אתר המספק שירותי מסירות משפטיות, הגשות למוסדות וכן שרותי מידע.
 2. באתר ניתן למצוא, בין היתר, מערכת לביצוע הזמנות (להלן: "שירותי האתר").
 3. 3. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין מינופים דואר משפטי (מינופים דואר משפטי בע"מ ח.פ. 515647774 ו/או מינופים חקירות ח.פ 515883486) בעלי האתר או חליפיהם (להלן יכונו גם מינופים ו/או מפעילי האתר), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה, לשימוש בשירותי האתר, לשימוש במערכת ההזמנות וכו'.
 4. גולש בעל חשבון אישי המזמין שרות באמצעות האתר יכונה גם "לקוח".
 5. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה.
 6. באם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מיידית מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 7. המבוא להסכם זה ונספחיו הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 8. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

תנאי השימוש

 1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר אך ורק בכפוף לאמור בהסכם זה.
 2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
 3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
  • גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
  • מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
  • העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
  • ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
  • 16. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

חשבון משתמש ואזור אישי

 1. גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
 2. לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
 3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
  • אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
  • החשבון הוא אישי: אין ליצור חשבון עבור אדם אחר ואין להתיר שימוש לאחר, זולת עובדי בעל החשבון.
  • אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
  לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.
 4. בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.
 5. מינופים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי יכולה להחליט על מחיקת חשבון משתמש וחסימת האפשרות לקבל שירות.
 6. לקוח אשר לו חוב כספי, יחסם במערכת, לרבות האפשרות לעיין בנתונים ומסמכים הנוגעים להזמנתו אשר תמורתה לא שולמה באופן מלא.
 7. 19. מינופים שומרת לעצמה הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט מכל טעם ענייני שהוא שלא לספק שרות ללקוח ובכלל זה עקב חוב כספי של הלקוח כלפי מינופים.

שירותים

 1. איתור כתובת באמצעות שאילתא של משרד הפנים
  הזמנת שאילתא לאיתור מען ממשרד הפנים ומציאת מענו של הנבדק כפי שרשום במשרד הפנים.
 2. איתור ו/או אימות כתובת לשם ביצוע מסירה משפטית
  מציאת מענו של הנבדק או ווידוא מענו של הנבדק כפי שנמסר על ידי הלקוח
  1. מציאת מען של הנבדק או ווידוא נכונות הכתובת הנמסרת על ידי הלקוח. הכתובת מאומתת על ידי גורם אנושי. פעולות האיתור יבוצעו באמצעות חברת מינופים חקירות.
  2. למען הסר ספק יובהר, כי אימות הכתובת הידועה אשר נמסרה על ידי הלקוח היא פעולת איתור כתובת לכל דבר ועניין ותחוייב בעלות האיתור. פעולת האיתור תתבצע באמצעות חברת מינופים חקירות.
  3. כתובת של הנבדק – היא כל כתובת שהנבדק עושה בה שימוש קבוע
  4. במידה ולא אותרה כתובת הנבדק יחוייב הלקוח עבור עלות הבדיקה.
  5. עיתוי נכונות הכתובת, בין אם כתובת מאותרת חדשה בין אם כתובת ידועה אשר סופקה על ידי הלקוח, יתייחס אך ורק למועד עריכת הבדיקה.
 3. מסירה משפטית
  מסירה משפטית מבוצעת על ידי מוסר משפטי ועל פי תקנות סדר דין אזרחי ו/או בהתאם להנחיות הלקוח.
  1. מסירה משפטית כוללת תצהיר מוסר חתום בפני עורך דין, דו"ח ביצוע וחשבון עסקה
  2. מסירה אישית תבוצע ככל שניתן לידיו של הנמען, בן משפחתו בגיר הגר עמו או כאשר במידה ולא ימצא הנמען לאחר שלושה ביקורים במקום, המסירה תודבק על גבי דלת הדירה, למעט במקרה בה לא תתאפשר הדבקה על גבי דלת הדירה, תודבק המסירה בתיבת הדואר או הכניסה לבית. ככל שלא יוזמן איתור על ידי הלקוח והמסירה תבוצע בהדבקה בהסתמך על הכתובת שהזין הלקוח בעת ההזמנה יתכן שלא ימצאו גורמים בשטח שיאמתו כי הנמען מתגורר במקום ובהתאמה לא ירשמו בתצהיר המוסר. על מנת לוודא שיבוצע אימות לכתובת יש להזמין איתור או שאילתת משרד הפנים.
  3. באפשרות הלקוח לחסום ביצוע הדבקה בעת הזמנת המסירה, חסימת ההדבקה כרוכה בעלות נוספת
  4. הלקוח יחוייב בגין כל מסירה משפטית שיזמין.
  5. יודגש, כי עלות השירות תחוייב במלואה אף אם בחר הלקוח שהמסירה לא תושאר במען לאחר שלושה ביקורים אלא תוחזר ללקוח ללא ביצוע.
  6. ככלל, ביצוע המסירה מתועד באפליקציה ייעודית של מינופים וכוללת צילום של המקום וקואורדינטות מקום ביצוע המסירה – אך ישנם חריגים לכך כמפורט להלן:
   1. מגבלות טכניות וזמינות הרשת.
   2. יצירת סיכון למוסר בשטח.
  7. על הלקוח להעלות את קובץ המסירה באמצעות טופס ההזמנה באתר. לחילופין, ניתן להזמין איסוף באמצעות שליח בעלות נוספת.
  8. כל שתידרש עדות המוסר על תצהירו בפני בית המשפט, יחוייב הלקוח בהוצאות העדות בסך 500 ₪, בתוספת מע"מ, אשר ישולמו לכל המאוחר 14 ימי עסקים טרם מועד הדיון אליו על המוסר להתייצב, יודגש, כי הוצאה זו תשולם מראש ישירות על ידי הלקוח.
  9. ככל שהוצאה זו צריכה לחול על לקוחו של הלקוח – הרי שהיא תשולם בכל מקרה על ידי הלקוח אשר יפעל בעצמו להחזרה מלקוחו.
  10. תשלום זה ישולם על ידי הלקוח מראש בכל מקרה וזאת במנותק משאלת פסיקת הוצאות העד על ידי בית המשפט ובנוסף לה.
  11. יצויין כי בכל מקרה בו הלקוח לא יזמין איתור תתבצע המסירה בכתובת שהזין הלקוח גם אם אינו מתגורר במקום. מפעילי האתר אינם אחראים לאי תקינות הכתובת ובדיקת תקינותה הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח ככל ולא הזמין איתור. במידה ולא ימצא הנמען במקום המסירה תודבק במקום כאמור.
  12. באחריות הלקוח לציין כתובת מלאה בעת ההזמנה אשר תכלול: עיר, רחוב ומספר בית. כעל ואין בידי הלקוח פרטים יחוייב הלקוח בגין איתור מען או שהזמנתו תבוטל, בכפוף לשיקול דעתם של מפעילי האתר.
  13. אישור המסירה המקורי יסרק ויועלה לאתר. אישורי המסירה המקוריים לא ישמרו בידי מפעילי האתר. במידה והלקוח מעוניין לקבלם עליו לציין החזרה באמצעות דואר רשום או באמצעות שליח ועליו לוודא כי כתובתו מעודכנת אצל מפעילי האתר.
  14. מסמכים נוספים לבקשת הלקוח, כגון תצהירים מפורטים, דוחות חוקר וכד' יחויבו בתשלום נוסף בהתאם לשיקול דעת מפעילי האתר.
 4. הגשת מסמכים למוסדות
  מסירת מסמכים למוסד, בית משפט, רשות ממשלתית וכד'.
  1. על מזמין ההגשה לספק כתובת עדכנית של מקום ההגשה, מלוא המסמכים אשר המזמין מעוניין להגיש וייפוי כח ריק בחתימת המזמין.
  2. במידה ונדרש תשלום אגרה או כל תשלום אחר עבור ביצוע ההגשה, יספק המזמין המחאה פתוחה לטובת המוסד אליו מעוניין המזמין למסור את המסמכים או לחילופין יפקיד את הסכום הנדרש באמצעות טופס ההזמנה באתר, עבור הפקדת סכום האגרה באתר יחוייב הלקוח בעמלה.
  3. המזמין יחויב עבור הגעת נציג בעלי האתר למקום ביצוע ההגשה גם אם המוסד אליו מעוניין המזמין למסור את המסמכים יסרב לקבלם מכל סיבה שהיא.
  4. אחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא כי במוסד הנבחר להגשת החומר מתקיימת קבלת קהל, הכתובת בה בחר נכונה ועדכנית, המסמכים הדרושים להגשה תקינים וכל פרט נוסף שימנע הגשת החומר בהצלחה במוסד.
  5. היה ולא יפעל הלקוח כמפורט לעיל, יחוייב הלקוח בגין הפעולה, גם אם לא הוגשו המסמכים.

שירותים באמצעות צדי ג' ו/או הפנייה לאתרים אחרים בבעלות מפעילי האתר

 1. איתור תעודת זהות
  השירות יבוצע באמצעות מינופים חקירות ובהתאם לתקנון האתר המופנה http://www.minufim-inv.co.il
 2. איתור טלפון
  השירות יבוצע באמצעות מינופים חקירות ובהתאם לתקנון האתר המופנה http://www.minufim-inv.co.il
 3. כריכת כתבי תביעה
  תבוצע באמצעות מעבר לאתר http://www.minufim-extra.co.il ובהתאם לתקנון האתר
 4. טיוב נתונים
  תבוצע באמצעות מעבר לאתר http://www.datacleansing.co.il/ ובהתאם לתקנון האתר
 5. ניהול צוות פרילאנסרים למשרד עורכי דין
  תבוצע באמצעות מעבר לאתר http://www.mylawfirm.co.il/ ובהתאם לתקנון האתר
 6. זמני ביצוע
  1. איתור כתובת לביצוע מסירה - 5 ימי עסקים
  2. מסירה משפטית - 10 ימי עסקים
  3. איתור ומסירה משפטית - 15 ימי עסקים
  4. הגשה למוסדות - 5 ימי עסקים
  5. איתור מען משרד הפנים ומסירה - 20 ימי עסקים כאשר תתכן התארכות משך הביצוע בהתאם לעיכובים אצל משרד הפנים ושאינם בשליטת מפעילי האתר.
  6. איתור מען באמצעות שאילתא של משרד הפנים - 10 ימי עסקים כאשר תתכן התארכות משך הביצוע בהתאם לעיכובים אצל משרד הפנים ושאינם בשליטת מפעילי האתר.
  7. איסוף/החזרת חומר מהלקוח באמצעות שליח - 3 ימי עסקים
  8. זמני הביצוע המפורטים לעיל הינם מצרפיים, לדוגמא, איתור ומסירה עם איסוף והחזרת חומר על ידי שליח - 18 ימי עסקים וכן הלאה.
  9. פעולה דחופה - פעולה דחופה תתבצע עד יום העסקים העוקב משעת ביצוע ההזמנה. יתכן ופעולות מסויימות לא יהיו זמינות לביצוע דחוף. על הלקוח לוודא בעת ההזמנה את זמינותה של הפעולה לביצוע דחוף.
  10. זמני הביצוע כפופים למגבלות ואילוצים טכניים ואחרים
  11. פעולה בהולה – פעולה בהולה תתבצע באותו יום העסקים או ביום העסקים העוקב ככל שהפעולה הוזמנה עד השעה 11:00 ותעשה בתיאום במידה ותתאפשר מול נציג מינופים ולא בהזמנה ישירה באתר.

  בהזמנת שירותים מהאתר הלקוח מודע לכך שיתכן וזמני הביצוע יהיו ארוכים מהאמור לעיל וזאת בשל מגבלות טכניות, סכנה למוסרים, בעיות לוגיסטיקה, אירועים בטחוניים וכל אירוע אחר שיכול ויגרום להתארכות זמני הביצוע. התארכות זמני הביצוע אינה מזכה את הלקוח בכל פיצוי שהוא ובאפשרותו לבטל את התיק ולקבל זיכוי לפי תנאי הסכם זה כל עוד לא בוצעה בתיק פעולה.
 7. יום עסקים
  1. ערבי חג, ימי שישי, שבת, חגים ושאר ימי מנוחה של כל הדתות לא יחשבו כימי עסקים. יום עסקים יתחיל מהשעה 00:01 ויסתיים בשעה 13:00 לאותו יום.
  2. בימי חול המועד סוכות ופסח וימי חג הרמאדן יחשב כל יום כחצי יום עסקים.
 8. החזרת חומר ללקוח והורדת מסמכים לאחר ביצוע פעולה מהאתר
  1. במידה והוזמנה מסירה אישית או הגשה למוסדות לאחר סגירת התיק במשרדי מינופים יועלו האישורים והאסמכתאות לאיזור האישי של הלקוח, למעט אם הזמין הלקוח החזרה בדואר רשום או באמצעות שליח.
  2. אחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא שכתובתו באתר מעודכנת ובמידה ולא ליידע את החברה ולוודא שעודכנה בהתאם. במידה והדואר יחזור לשולח מכל סיבה שהיא, או לחילופין דואר שנשלח ללקוח לכתובתו כפי שמופיעה במערכת וחזר לשולח לא ישלח בשנית.
  3. ככל והלקוח לא הזמין החזרה בדואר רשום ו/או באמצעות שליח מסמכי המסירה יועלו לאתר.
  4. המסמכים המקוריים לא ישמרו אצל מפעילי האתר ובאחריות הלקוח להוריד את המסמכים הסרוקים מהאתר.
 9. תשלום – 'קרדיטים' בחשבון המשתמש
  חיוב בגין השירותים אותם מזמין הלקוח בטופס ההזמנה יעשה באמצעות ה'קרדיטים' הקיימים בחשבון המשתמש של הלקוח.
  1. הקמת ה'קרדיטים' תעשה בחיוב כרטיס אשראי.
  2. שוויו של כל 1 קרדיט – הוא 1 ₪.
  3. הלקוח יבחר את סכום התשלום על פי אחת משלוש חלופות: בהתאם לעלות השירות המוזמן על ידו או בסכום גבוה יותר לשם צבירת 'קרדיט' עתידי או באמצעות רכישת חבילה מראש בלשונית "הנחות" בתפריט הראשי באתר. המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מעמ אשר יצטרף לסכום בסיום תהליך ההזמנה.
  4. באחריות הלקוח לוודא שהתשלום נקלט, שהזמנתו התקבלה והתיק שהוזמן יפתח. הלקוח יוכל לעשות כך באמצעות בדיקה באיזור האישי שלו באתר.
  5. באם אין בחשבונו של הלקוח די קרדיטים עבור השירות המוזמן על ידו, יופנה הלקוח לביצוע תשלום עבור רכישת קרדיטים.
  6. נצברה לזכות הלקוח יתרת קרדיטים אותה ברצונו לפרוע ולקבל החזר כספי תמורתה, יועבר לזכותו ההחזר הכספי תוך 14 ימי עסקים מהמועד בו ביקש הלקוח לפרוע את ה'קרדיטים' בהתאם לתנאי הסכם זה.
  7. בקשה לפירעון 'קרדיט' תעשה באמצעות טופס צור הקשר באתר או בפניה למייל clients@minufim.co.il
  8. בקשה לפירעון ה'קרדיטים' תעשה על ידי הלקוח לכל המאוחר תוך 30 ימי עסקים ממועד זקיפת ה'קרדיטים' לטובת הלקוח בחשבונו האישי באתר.
  9. המחירים כפופים לשינויים.
  10. המחיר הנקוב בסיום הליך ההזמנה הוא המחיר המחייב.
 10. ביטול תיקים
  1. ככלל, כל עוד לא בוצעה פעולה בתיק ובכללה תשלום אגרה בגין הזמנת שאילתא ממשרד הפנים, הדפסת דפים, ביצוע איתור, ביצוע ביקור בשטח וכד', הלקוח יכול לבטל את התיק באמצעות כפתור ביטול התיק אשר מופיע באיזור האישי של הלקוח.
  2. ככל ובוצעה פעולה בתיק יחוייב הלקוח בגין עלותה היחסית של הפעולה שבוצעה.
  3. לאחר ביטול התיק תחזור עלות התיק לקרדיט של הלקוח באתר בכפוף לאמור לעיל.
 11. תשלומים נוספים
  1. תשלום בגין דפים נוספים. עלות השירות כוללת עד 15 דפים שיודפסו על ידי מינופים, החל מהדף ה 16 כל דף יחוייב בעלות של 25 אג' בתוספת מע"מ, סכום אשר יתווסף לסכום הסופי לתשלום בעת ביצוע ההזמנה.
  2. מסירות מעבר לקו הירוק ו/או באיזורים מרוחקים, בגין מסירות כאמור יחוייב הלקוח בתוספת עבור המרחק ו/או הסיכון הכרוך בביצוע המסירה בסך של פי 4 מהמחיר הרגיל או מחיר החבילה של הלקוח, הנמוך מביניהם. נציג מינופים יצור קשר עם הלקוח במקרה זה ליידע אותו בדבר עלויות ביצוע המסירה בתיק.
  3. תשלום בגין חסימת אפשרות ההדבקה – כאמור לעיל, באפשרות הלקוח לחסום בעת ההזמנה ביצוע ההדבקה. פעולה זו כרוכה בתשלום נוסף אשר יתווסף לעלות ההזמנה. ככל והלקוח לא יחסום את אפשרת ההדבקה יתכן והמסירה תודבק כאמור לעיל וזאת גם אם הוסיף הערות בתיק ובהן ביקש שלא להדביק. חסימת אפשרות ההדבקה עלולה ליצור עיכוב בזמני הביצוע ובאחריותו של הלקוח להערך לאפשרות של עיכוב בזמנים בעת ביצוע הזמנה מסוג זה. אי עמידה בזמנים בעת ביצוע מסירה משפטית ללא אפשרות הדבקה לא תהווה עילה לפיצוי הלקוח, החזר כספי ו/או ביטול התיק.
  4. תיעוד המסירה בוידאו – הלקוח יכול לבחור באפשרות לבצע מסירה המתועדת בוידאו בעת ביצוע ההזמנה. בחירה באפשרות תיעוד המסירה בוידאו כרוכה בעלות נוספת שתתווסף לעלות הזמנת התיק. ביצוע המסירה יתועד בוידאו סמוי, בכפוף לאילוצים בשטח. קובץ הוידאו ישלח ללקוח באמצעות מייל ובאחריות הלקוח לשמור אותו במחשבו. קובץ הוידאו לא ישמר במחשבי מינופים לאחר שליחתו ללקוח. זמני הביצוע של מסירת וידאו יכולים לחרוג מהאמור בסעיף זמני הביצוע להסכם זה וזאת בשל המורכבות בביצוע מסירה מתועדת בוידאו.
  5. תשלום בגין איסוף והחזרה באמצעות שליח – לקוח יכול לבחור באפשרות זו אשר כרוכה בעלות נוספת שתתווסף לעלות ההזמנה. לא ניתן לקבל החזר גם אם התיק בוטל לאחר שהוזמן איסוף והחזרה באמצעות שליח.
  6. תשלום בגין החזרת החומר ללקוח באמצעות דואר רשום - לקוח יכול לבחור באפשרות זו אשר כרוכה בעלות נוספת שתתווסף לעלות ההזמנה. לא ניתן לקבל החזר גם אם התיק בוטל לאחר שהוזמן החזרה באמצעות דואר רשום.
 12. חבילות מוזלות - הנחות
  1. מינופים מאפשרת ללקוחותיה לרכוש חבילה מראש כמפורט באתר בלשונית "הנחות". לאחר רכישת החבילה מחירי הלקוח לביצוע הפעולות המפורטות בחבילה שרכש יעודכנו.
  2. עם סיום החבילה יחזרו המחירים למחירים הרגילים באתר ללקוח שלא רכש חבילה.
  3. לקוח אשר רכש חבילה ומעוניין לקבל החזר עבור היתרה, מינופים תבצע חישוב יחסי של עלות הפעולות שהזמין באתר אילו לא היתה ברשותו חבילה וחשבונו יעודכן בהתאם, לאחר מכן יוכל למשוך את יתרתו לחשבונו כאמור בהסכם זה.
  4. החבילות עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר.
  5. מינופים משאירה לעצמה את הזכות לצאת במבצעים נוספים שלא בהכרח יפורטו באתר אלא באמצעות ערוצי השיווק השונים של מינופים ובהם הפייסבוק הוואטסאפ ועוד.
 13. יצירת קשר עם מפעילי האתר
  ככלל יצירת קשר עם מפעילי האתר לצרכי שירות תעשה באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או במייל clients@minufim.co.il לביצוע הזמנות חדשות ורכישת חבילות ניתן ליצור קשר טלפוני למספר 073-2628188 בשעות הפעילות.
  מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן מעת לעת את אמצעי יצירת הקשר.
 14. אבטחת מידע
  1. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
  2. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):
  3. אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
  4. על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.
  5. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.
 15. משלוח הודעות
  הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו כמו כן הגולש מאשר משלוח הודעות פרסומיות ועדכונים לגבי השירותים שמספקת מינופים.
 16. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
  1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
  2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
  3. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
  4. שירותי האתר יינתנו על פי טופס הזמנת השירות שימלא הלקוח, לפיכך, במידה והלקוח לא מילא את טופס ההזמנה כראוי ו/או שגה בסוג ההזמנה אותה הזמין, יהיה הלקוח האחראי הבלעדי להודיע לבעלי האתר על כך לאלתר לשם תיקון הטעות.
  5. באחריות הגולש להוריד את המסמכים ו/או המדיה שהעלו מפעילי האתר לאחר ביצוע ההזמנה למחשבו האישי ולדאוג לשמירתם סמוך ככל שניתן למועד העלאתם לאתר. מפעילי האתר לא ישאו באחריות או בנזק אם הגולש לא פעל להורדת ושמירת המסמכים והם אינם זמינים יותר להורדה מכל סיבה שהיא.
 17. העדר אחריות למידע
  המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד - אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 18. הגבלת אחריות לנזקים
  אחריותם של מפעילי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו ללקוח עקב שימוש בשירותים אשר הוזמנו באתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.
  מינופים לא תהיה אחראית באחריות שילוחית למוסרים המבצעים את הפעולות בשטח.
  האחריות על כל פעולה משפטית הנעשית על ידי הלקוח בעקבות המסירה תהא אך ורק על הלקוח ובשום מקרה לא תחול על מינופים אחריות בגין פעולה אשר בוצעה על ידי הלקוח (דוגמת עיקול, פעולות גביה וכו').
  האחריות להורדה ושמירה של המסמכים ו/או האסמכתאות מן האיזור האישי של הלקוח למחשבו האישי הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח ולמפעילי האתר לא תהיה אחריות לאי זמינותם להורדה מהאתר במידה והלקוח לא הורידם למחשבו האישי סמוך להעלאתם לאתר.
 19. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
  פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
  חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
  יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
 20. העדר אחריות לפעולות גולשים
  במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.
  מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.
 21. העלאת תוכן גולשים
  1. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
  2. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
  3. בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף ‎4 להסכם זה.
  4. הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.
  5. מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.
 22. הודעה על תוכן מפר
  מינופים אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה.
 23. זכות יוצרים והרשאות שימוש
  זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה למינופים או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
 24. סימני מסחר
  סימני המסחר "דואר משפטי", "מינופים דואר משפטי", מינופים חקירות", מינופים אקסטרה" ו- "מינופים" minufim.co.il, minufim-extra.co.il, minufim-inv.co.il, mylawfirm.co.il, datacleansing.co.il בעברית ובאנגלית הנם סימני מסחר של מפעילי האתר ו/או משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.
 25. שינוי תנאים ומחירים
  בעלי האתר רשאים לבצע שינויים בתנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה ו/או במחירים השירותים המוצעים באתר ו/או במחירי החבילות המוזלות ("הנחות"), בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש כאשר:
  1. לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות טרם כניסת השינויים לתוקף.
  2. אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
  באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים כאור בתנאי השימוש באתר ו/או להתעדכן במחירי השירותים המפורסמים באתר.
 26. הצעות והערות
  בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.
 27. שיפוי
  הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
 28. ברירת דין וסמכות שיפוט
  הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבית משפט השלום בהרצליה.