Loading

מקסום התועלת מעבודה עם מינופים דואר משפטי


מסירות משפטיות

המגוון הרחב של שירותים שמינופים דואר משפטי מציעה מאפשר ללקוחותיה שביניהם מחלקות גבייה משפטית, משרדי עורכי דין וחברות גבייה אשר עובדים על תיקים רבים למקסם ולייעל את תהליך הגבייה המשפטית תוך כדי הקטנה משמעותית של העלויות הכרוכות בתהליך הגבייה בכלל והדואר המשפטי (איתורים, מסירות, איתורי טלפון) בפרט. ניתן להוריד את הקובץ המפרט את אופן מקסום התועלת מעבודה עם מינופים דואר משפטי כאן. להלן פירוט השלבים למקסום התועלת:

 • איתור לא מאומת (כתובת מינופים)
  הלקוח שולח או מעלה ישירות לאתר מינופים קובץ אקסל ובו פרטי החייבים. הקובץ יכלול שם מלא, ת.ז החייב, כתובת ידועה, מס' תיק פנימי אצל הלקוח לזיהוי. הלקוח יקבל בחזרה פלט הכולל כתובת אחרונה ידועה של החייב, אימות ת"ז ופרטים נוספים, לפי המצוי ברשומות מאגר החייבים של מינופים. משך הביצוע, עד 48 שעות, לרוב באותו יום עסקים.
 • איתור טלפון
  הלקוח שולח או מעלה ישירות לאתר מינופים קובץ אקסל ובו פרטי החייבים. הקובץ יכלול שם מלא, ת.ז החייב, כתובת ידועה, מס' תיק פנימי אצל הלקוח לזיהוי. הלקוח יקבל בחזרה פלט הכולל מס' טלפון בשימוש החייב (נייד או סלולארי) או מי מבני משפחתו מקרבה ראשונה. במידה ולא אותר, לא יחויב הלקוח על הבדיקה. משך הביצוע, עד 5 ימי עסקים, בכפוף לטיב הרשימה וגודלה.
 • מסירת התראה
  הלקוח שולח או מעלה ישירות לאתר מינופים קובץ אקסל ובו פרטי החייבים. הקובץ יכלול שם מלא, ת.ז החייב, כתובת ידועה, מס' תיק פנימי אצל הלקוח לזיהוי והערות (במידה ויש). מסירת ההתרעה תבוצע עפ"י כללי סדר דין אזרחי ותוחזר ללקוח פיזית בצירוף תצהיר מוסר, לפי הנחיות בתי המשפט וההוצאה לפועל, דוח ביצוע מפורט, חשבון עסקה. כל הטפסים ניתנים להורדה מהאזור האישי ללקוח באתר מינופים מרגע הביצוע. משך הביצוע - עד 10 ימי עסקים, בכפוף להצלחת הביצוע (מסירות שלא אותרו יעברו תהליך איתור נוסף).
 • מסירת הוצל"פ
  הלקוח שולח או מעלה ישירות לאתר מינופים קובץ אקסל ובו פרטי החייבים. הקובץ יכלול שם מלא, ת.ז החייב, כתובת ידועה, מס' תיק פנימי אצל הלקוח לזיהוי והערות (במידה ויש). מסירת ההתרעה תבוצע עפ"י כללי סדר דין אזרחי ותוחזר ללקוח פיזית בצירוף תצהיר מוסר, לפי הנחיות בתי המשפט וההוצאה לפועל, דוח ביצוע מפורט, חשבון עסקה. כל הטפסים ניתנים להורדה מהאזור האישי ללקוח באתר מינופים מרגע הביצוע. משך הביצוע - עד 10 ימי עסקים, בכפוף להצלחת הביצוע (מסירות שלא אותרו יעברו תהליך איתור נוסף).

עבודה עם מינופים דואר משפטי בהתאם לשלבים אלה תחסוך ללקוח כסף רב על חיובי איתורי כפולים, תסייע לסגור תיקים בשלב מקדמי, תודות לאיתורי הטלפון ותסייע לגבות את החוב מהר וביעילות. לפרטים נוספים והסבר על התהליך, ניתן ליצור עמנו קשר כאן