Loading

חוק איקיוטק: תיקון חוק הגנת הצרכן – משלוח התראת תשלום


ב-13/06/2016 תוקן חוק הגנת הצרכן כך שעתה מוטלת על חברות חובה ליידע באופן אישי לקוחות על דבר קיומו של חוב.

משלוח מכתב יידוע – תנאי לקיום הליכי גבייה

יידוע הלקוח על דבר קיומו של החוב, בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובאופן אשר יאפשר לחברה להוכיח כי ההודעה אכן נשלחה אל החייב – הוא תנאי לתחילת הליכי הגבייה. חוק איקיוטק מטיל את עלות משלוח הודעת החוב ללקוח על החברה ואוסר על חיוב הלקוח בהוצאות גבייה בטרם חלפו 14 ימים ממועד השליחה. בפרק זמן זה, ניתן לחייב את הלקוח בהפרשי הצמדה וריבית בלבד. חיוב בהוצאות גביה שלא כדין, בטרם השלמת חובת יידוע הלקוח על דבר קיומו של החוב, יביא להטלת עיצום כספי על החברה . כמו כן, ההוצאות יקוזזו מסכום החוב על ידי לשכת ההוצאה לפועל או בית המשפט, אף בלא צורך בבקשה מטעם החייב. הפרת חובת היידוע תטיל על התאגיד עיצום כספי בסך 22,000 ש"ח ועל תאגיד מרובה סניפים עיצום כספי בסך 33,000 ש"ח. עוסק אשר אינו תאגיד יחויב בעיצום כספי בסך 7,000 ש"ח.

עיצום כספי יוטל על החברה בכל אחד מן המקרים הבאים:

  • אי-משלוח הודעת חוב או חוסר יכולת להוכיח כי הודעת החוב נשלחה אל הלקוח
  • תחילת הליכי גבייה בטרם חלפו 14 ימים ממועד שליחת הודעת החוב
  • חיוב בהוצאות גביה בטרם חלפו 14 ימים ממועד שליחת הודעת החוב
  • אי-הענות לבקשת הלקוח לקבלת תעוד לקיומה של העסקה תוך 14 ימים

אופן משלוח הודעת החוב ותוכנה

חוק איקיוטק מונה רשימת פרטים אותם יש לכלול בהודעת החוב, ובין היתר, פרטי העסקה – מועד עשייתה, תוקפה ומהותה וכן אופן חישוב החוב.

על החברה מוטל הנטל להוכיח כי אכן נשלחה הודעת חוב ללקוח בהתאם לכללים הקבועים בחוק:

  • הודעת החוב תשלח בכתב במסמך נפרד למען הלקוח כפי שנמסר על ידו לחברה
  • ככל שהצרכן נתן הסכמה מפורשת מראש לקבלת דברי דואר מהחברה בדרך ממוחשבת, או לקבלת מסרונים בעניין הודעת חוב – ניתן לשלוח את הודעת החוב באמצעות הודעת טקסט או דואר אלקטרוני

במקרים בהם לא תוכל החברה להוכיח כי הודעת החוב נשלחה אל הלקוח כנדרש – יוטל עליה עיצום כספי ויקוזזו הוצאות הגביה.

ServeVia – הפתרון המושלם למשלוח הודעות חוב ויידוע חייבים

מינופים דואר משפטי נערכה מבעוד מועד לספק פתרון העומד בדרישות חוק איקיוטק באמצעות מערכת ServeVia – המערכת הראשונה מסוגה בעולם המאפשרת משלוח הודעות והתראות לחייבים באופן מוכח ומתועד באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בכל מדיה: בהודעת s.m.s ודואר אלקטרוני כדרישת חוק איקיוטק, כמו גם באמצעות רשתות חברתיות ותוכנות מסרים מידיים כגון : Whatsapp, Twitter, Facebook

משלוח הודעות חוב באמצעות ServeVia עומד בכל דרישות החוק – שליחת הודעת החוב מטעם החברה באמצעות המערכת יוצרת קישור ייחודי עבור כל הודעת חוב בכל מדיה שנבחרה ובכך מספקת רמת תיעוד גבוהה ויכולת הוכחה מוגברת בהליך המשפטי.

באמצעות יצירת הקישור הייחודי שומרת המערכת "לוג" של פתיחת הקישור, תיעוד התאריך והשעה המדויקים ופרטים נוספים המספקים ההוכחה הנדרשת לאימות השליחה ליידוע החייב כנדרש. השימוש במערכת מאפשר משלוח כמות גדולה של הודעות חוב בפרק זמן קצר, באמצעות טעינת קבצים גדולים ומשלוח מידי של הודעות החוב. השירות מיועד לתאגידים אשר להם מערכי גבייה נרחבים הנערכים ליישום חוק איקיוטק, דוגמת בנקים, חברות אשראי, חברות סלולר וחברות ביטוח. משלוח הודעות החוב באמצעות מערכת ServeVia תאפשר להתחיל בהליכי הגבייה כסדרם, לגבות את הוצאות הגבייה ולמנוע הטלת עיצומים כספיים. יש לציין כי מאחר והחוק דורש תיעוד שליחת ההודעה לחייב בדבר החוב, משלוח באמצעות דואר רגיל אינו אופציונלי בשל חוסר האפשרות לתעד את השליחה ולכן יש לשלוח בדואר רשום, מאחר ומדובר במשלוח כמותי של מכתבים בדואר רשום מדובר בעלות כלל לא מבוטלת שנחסכה בעבר מן החברות. שימוש במערכת ServeVia של מינופים דואר משפטי יכול להוזיל משמעותית עלות זו ובכך לחסוך כסף רב שיש לשלמו כבר בתחילת תהליך הגביה בשל התיקון החדש לחוק.

לפרטים נוספים אודות מערכת ServeVia ניתן ללחוץ כאן

לבירור בדבר השירות והתאמה לצרכי הלקוח, ניתן ליצור עמנו קשר כאן