Loading

קורס מוסרים משפטיים: יחידה 9


מונחים חשובים נוספים בתחום

מספר תיק הוצל"פ

זהו מספר סידורי אשר קיים לכל תיק שנפתח בהוצאה לפועל. לאחרונה שונה פורמט מספרי התיקים עם המעבר של ההוצאה לפועל למערכת ניהול ממוחשבת חדשה.

הוצאה לפועל

הגוף האחראי על אכיפת וגביית חובות, נמצא ליד בתי המשפט. ההוצאה לפועל מחולקת ללשכות שונות הפזורות גיאוגרפית בארץ. כיום נקראת: "רשות האכיפה והגביה"

בעל תפקיד

זהו בעל רשיון מאת רשות האכיפה לביצוע לביצוע פעולות של עיקול נכסי חייבים, מטלטלין, רכבים ופינוי מנכסים. נקרא גם "קבלן הוצאה לפועל" או מעקל. מרשם בעלי התפקיד, הנהלים לפיהם הם פועלים ואופן קבלת הרשיון מפורטים באתר רשות האכיפה.

המרכז לגביית קנסות

גוף אשר שייך לרשות האכיפה ומטרתו גביית חובות למדינה הכוללים קנסות משטרה, חובות בגין אי תשלום אגרות ועוד. זהו גוף מקביל להוצאה לפועל ומשרדיו ממוקמים בירושלים. למרכז לגביית קנסות סמכויות נרחבות לגביית חובות כאשר על מנת לפנול בתיק כנגד חייב יש לבצע מסירה. המסירות שמנפיק המרכז לגביית רנסות מחולקות לדרישות (מסירות בצבע אדום), הגבלות ופקודות מאסר כאשר למרכז לגביית קנסות יש נוסח משלו לתצהירי מוסר ולדוחות ביצוע.

המסלול המקוצר

גוף אשר שייך לרשות האכיפה ומופקד על גביית חובות של עד 10,000 ש"ח. נועד לצמצום מלאי התיקים הפתוחים בהוצאה לפועל ולהקל על זוכים לגבות את כספם במהירות. במידה ולא יסגר תיק מסויים תוך פרק זמן קבוע בתקנות במסלול המקוצר, הוא יעבור להוצאה לפועל להמשך גביה רגילה.

רשם

אדם בעל מעמד וסמכויות שיפוטיות אשר פוסק בתיקי הוצל"פ